Strom života - symbol s hlubokým významem napříč kulturami

Strom života je prastarý a univerzální symbol, který má svůj význam a místo v mnoha kulturách po celém světě. Vždy představoval něco posvátného, mocného a naplněného životní silou. Zobrazuje vzájemné propojení, cyklus života a znovuzrození, rodinu, sílu a moudrost.

Strom života je fascinujícím symbolem, který nás provází celými dějinami lidstva.

V tomto článku se podrobněji podíváme na:

 • Obecný význam symbolu stromu života
 • Strom života v různých kulturách
  • Keltská kultura
  • Severská mytologie
  • Slovanská mytologie
  • Mezopotámie
  • Egypt
  • Čína
  • Mayská kultura
  • Islám
 • Strom života v náboženství
  • Křesťanství
  • Judaismus
  • Buddhismus
 • Další zajímavosti o symbolice stromu života
 • Strom života v moderní době

Obecný význam symbolu stromu života

Historický a kulturní význam:

Strom života je hluboký a univerzální symbol, který se objevuje v mnoha kulturách a náboženstvích po celém světě. Představuje kosmický strom, osu světa, propojující podsvětí, zemi a nebesa.

Symbolika a metafora:

Strom života je metaforou pro růst, sílu, spojení a plodnost. Jeho kořeny, kmen a koruna znázorňují propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a také ukazují na stabilitu a schopnost překonat bouře.

Kořeny a koruna:

Jeho kořeny mu poskytují živiny a vláhu od Matky Země, zatímco koruna symbolizuje bohatství a spojení mezi nebem a zemí. V mnoha kulturách je vyobrazen jako velký strom s bohatou korunou a silnými kořeny, často ve tvaru kruhu.

Duchovní a energetický význam:

Strom připomíná nám koloběh života, moudrost, dlouhověkost a posvátnost. Strom je také chápán jako centrum energie, propojení země s nebem a zdroj všech prvků přírody. Jeho univerzální význam spočívá v tom, že je zdrojem moudrosti, sily, ochrany a plodnosti, a zároveň představuje hluboký duchovní rozměr.

Strom života v různých kulturách

Keltská kultura

Pro Kelty byl nejposvátnějším stromem dub, který považovali za osu světa a bránu mezi světem lidí a říší bohů a duchů. Tento stromem byl strom života a měl magickou ochrannou moc.

Když Keltové zakládali novou osadu, vysadili uprostřed dub zvaný Crann Bethadh, keltský strom života. Pod tímto stromem se konaly rituály, svátky a setkání lidí. Věřilo se, že stromy jsou předky lidí a bez nich by život byl velmi těžký.

Keltští druidové prováděli u posvátných stromů obřady o slunovratech a rovnodennostech, které symbolizovaly umírání a znovuzrození přírody. Strom tak znázorňoval cyklus života věčně se obnovující.

Severská mytologie

V severské mytologii je Yggdrasil, jasan podpírající celý vesmír. Jeho kořeny spočívají v podsvětí, kmen tvoří střední svět lidí a větve sahají do nebes. Podle Eddy, severské básnické sbírky, se u Yggdrasilu odehrávají významné události a žijí moudré bytosti.

Yggdrasil je osou spojující všechny úrovně existence - minulost, přítomnost i budoucnost. Představuje také lidskou psychiku - kořeny jsou podvědomí, kmen je ego a větve představují nevědomí a transcendentno.

Slovanská mytologie

Slované věřili, že strom života roste uprostřed světa a spojuje všechny tři sféry vesmíru - kořeny má v podsvětí, kmen na zemi a korunu v nebi. Byl místem, kde přebývali bohové a ochranní duchové.

V pohádkách hlídá strom života drak, had nebo jiný podzemní tvor. Objevuje se také v lidových písních a pověrách jako symbol plodnosti, síly a ochrany.

Pro Slovany byl posvátným stromem často dub, lípa nebo jedle. Důležitou roli hrál při svatebních obřadech.

Mezopotámie

Ve starověké Mezopotámii se objevuje symbol tzv. asyrského stromu života, který míval podobu palmového stromu. Tento posvátný strom je zobrazován na nástěnných malbách a reliéfech.

Strom stráží okřídlení duchové nebo gryfové, kteří jej zalévají vodou. Voda prezentuje životodárné síly a umožňuje stromu růst a plodit. Koruna stromu je zdrojem hojnosti a požehnání.

Kořeny stromu života sahají do podsvětí a čerpají z něj život. Strom tak spojuje podzemní i nebeský svět a je osou celého stvoření.

Egypt

Starověcí Egypťané věřili, že strom života roste na ostrově v západní části Duatu, což byl u nich podsvětní svět. Listy stromu měly dávat věčný život a strom byl spojován s bohyní Hathor.

Zobrazení stromu života je možné najít v hrobkách faraonů, kde představovalo cestu do posmrtného života a znovuzrození. Egypťané věřili, že duch zemřelého putuje na Západní ostrov, kde pozře listy stromu života a získá tak nesmrtelnost.

Čína

V čínské mytologii roste strom života v ráji, hlídá ho drak a jednou za tři tisíce let přináší plod, který obdaruje nesmrtelností. Tímto stromem bývá nejčastěji broskvoň, fíkovník, nebo také borovice či bambus.

Strom představuje jednotu jinu a jangu, nebeských principů, a pojí v sobě síly země i nebe. Číňané uctívali strom života při oslavách jara, kdy symbolizoval probouzející se život.

Mayská kultura

Pro Maye byl posvátným stromem ceiba, mohutný strom rostoucí v tropických deštných pralesech Střední Ameriky. Tento strom má obří kořeny a širokou korunu a Mayové v něm viděli strom života, který propojuje podsvětí, zemi a nebe.

Ceiba roste často v centru mayských měst. Mayská mytologie popisuje strom života vyrůstající z podsvětí, který vynesl na zem kukuřici a tak lidstvu dal život. Byl také místem, kde se konaly obřady.

Islám

V Koránu je zmíněn strom nesmrtelnosti, který Alláh zasadil v zahradě v Edenu. Z toho stromu jedli Adam a Eva navzdory zákazu a byli za to vyhnáni z ráje.

Tento strom je v islámské tradici ztotožňován se stromem života. Dal lidem nesmrtelnost, ale poté, co Adam s Evou neposlechli Boha a jedli z něj, se stali smrtelnými.

Strom života v náboženství

Křesťanství

V křesťanství je zmiňován strom života hned na počátku Bible, v Knize Genesis. Rostl uprostřed Edenu společně se stromem poznání. Po hříchu byli lidé vyhnáni z ráje, aby již nejedli ze stromu života a nezískali nesmrtelnost.

Strom zde symbolizuje věčný život, který ztratili první lidé kvůli neposlušnosti. Znovu bude dostupný, až nastane spasení skrze Krista. Někteří křesťané také spojují strom života s křížem, na kterém Ježíš zvítězil nad smrtí.

Judaismus

V židovské mystické tradici Kabale je strom života znám jako Etz Chaim. Představuje emanace božské podstaty a cestu, jak se člověk může přiblížit k Bohu. Skládá se z 10 sefirotů propojených 22 cestami.

Kabalistický strom života zachycuje pořadí stvoření světa a fungování vesmíru. Kořenem stromu je nejvyšší Bůh, z nějž se rodí ostatní sefirot představující různé božské principy. Cílem člověka je poznat tyto principy, a tak proniknout k podstatě Boha.

Buddhismus

Buddhisté uctívají Fíkovník Bohdhi, pod kterým Buddha dosáhl osvícení. Tento posvátný strom roste v Bódhgaji v Indii a je nejčastěji zobrazovaným stromem v buddhismu. Představuje probuzení a moudrost.

Dalším významným stromem je Jázminovník čtyř zázraků, který roste na Srí Lance. Podle legendy vyrostl ze semene přineseného z Figovníku Bohdhi. Byl také svědkem důležitých událostí v Buddhově životě.

Další zajímavosti o symbolice stromu života

 • Ve starověké Indii byl stromem života Banyan - posvátný figovník. Podobně v antickém Řecku byl za strom života považován Olivovník, který obývala bohyně Athena.
 • Pro Roky starých Mayů představoval strom života dobro a poznání, kdežto španělský padre Diego de Landa jej vnímal jako strom ďábla.
 • Ve Starém zákoně se vyskytuje několik různých hebrejských názvů označujících strom života.
 • Ve středověku byl často stromem života zobrazován Jilm, který představuje ochranu.
 • Strom života bývá ztvárňován jako jednoduché schéma, ale také jako konkrétní druhy stromů - nejčastěji dub, olivovník, fíkovník či datlovník. 
 • Koruna stromu symbolizuje nebeskou říši, kmen je světem lidí a kořeny vedou do podsvětí. Strom tak spojuje celý vesmír.
 • Listy a plody ze stromu života mohou přinášet nesmrtelnost, hojnost a poznání. Jsou obrazem věčné obnovy.
 • Strom života bývá často zobrazován symmetricky, s korunou a kořeny stejně rozloženými po stranách kmene. Vyjadřuje tak harmonii a rovnováhu světa.
 • Někdy má strom života uprostřed kmene otvor či bránu, která symbolizuje přechod do jiného světa nebo stavu vědomí.
 • V alchymií je strom života spojován s různými substancemi - rtutí, sírou, solí, což opět reprezentuje sjednocení protikladů.

Strom života v moderní době

I v současnosti je strom života oblíbeným symbolem, který si uchovává svůj magický nádech i hluboký význam. Objevuje se v různých odvětvích:

 • Umění - strom život je inspirací pro výtvarná díla, básně, hudbu. Znázorňuje se v malbách, sochách i špercích.
 • Architektura - ztvárňuje se například v podobě oken (např. okno od Marca Chagalla v OSN v New Yorku).
 • Literatura - strom života je použit ve fantasy románech, kde plní funkci mytického artefaktu.
 • Ezoterika - astrologie, numerologie, tarot pracují se stromem života a jeho symbolikou.
 • Popkultura - strom života se vyskytuje ve filmech, počítačových hrách a je také oblíbeným tetovacím motivem.

Nejčastěji se v současnosti můžeme setkat se stromem života ve formě šperků a dekorací. Oblibu si získal například keltský strom života, který bývá ztvárněn jako strom v kruhu.

Stromy života jsou také oblíbenou a osobní tetováží, kdy si lidé nechávají vytvořit unikátní strom, který pro ně něco znamená. Zdobí jej jmény rodiny, datumy či symboly.

Závěr

Strom života provází lidstvo od nepaměti a je považovaný za posvátný ve většině kultur. I když jeho konkrétní význam a ztvárnění se v průběhu dějin proměňovalo, vždy si zachovával svůj magický, spirituální rozměr.

Dodnes je strom života oblíben díky své bohaté symbolice, která vzbuzuje úctu a fascinaci. Připomíná nám propojenost všeho živého, přírodní cykly a sílu života. Strom života dokáže vyjádřit mnohé - evoluci, růst, lásku k rodině i touhu po moudrosti. Jedná se o nadčasový symbol, který bude lidstvo provázet i v budoucnosti.